Loading...

Prawo nieruchomości i inwestycyjny proces budowlany

Kancelaria świadczy kompleksowe usługi z zakresu szeroko rozumianego prawa nieruchomości i procesu inwestycyjnego, które obejmują: doradztwo we wszelkich aspektach cywilnoprawnych i administracyjnoprawnych związanych z zagospodarowywaniem nieruchomości, w szczególności dotyczących zagospodarowania przestrzennego, oddziaływania inwestycji na środowisko oraz procesu budowlanego, badanie stanu prawnego nieruchomości (due diligence), doradztwo prawne przy ustanawianiu i znoszeniu obciążeń nieruchomości, w tym ograniczonych praw rzeczowych, ze szczególnym uwzględnieniem służebności, użytkowania oraz hipotek, doradztwo prawne w zakresie nabywania i zbywania nieruchomości oraz oddawania nieruchomości osobom trzecim do używania poprzez przygotowanie, negocjowanie i opiniowanie umów oraz dochodzenie roszczeń powstałych na etapie ich realizacji, reprezentację przed organami I i II instancji oraz w postępowaniu sądowym, administracyjnym i sądowo-administracyjnym dotyczącą nieruchomości, ze szczególnym uwzględnieniem: postępowań w sprawie ustalenia warunków zabudowy, decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, decyzji środowiskowych, decyzji w sprawie udzielenia pozwolenia na budowę i pozwolenia na użytkowanie, tzw. postępowań legalizacyjnych, postępowań przed sądami administracyjnymi w zakresie weryfikacji prawidłowości miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, postępowań w sprawach dotyczących podziałów i rozgraniczeń nieruchomości oraz postępowań dotyczących kwestii wywłaszczenia nieruchomości. Kancelaria zapewnia profesjonalną reprezentację Klientów przed organami administracji publicznej I i II instancji w ramach prowadzonych przez te organy postępowań administracyjnych, a także w toku postępowania sądowo-administracyjnego przed wojewódzkimi sądami administracyjnymi oraz przed Naczelnym Sądem Administracyjnym.