Loading...

Prawo gospodarcze i spółek handlowych

Kancelaria świadczy stałą obsługę prawną Klientów prowadzących działalność gospodarczą, w tym spółek prawa handlowego, spółki cywilnej, jednostek samorządu terytorialnego oraz osób fizycznych prowadzących indywidualną działalność gospodarczą. W zakresie świadczonych usług Kancelaria oferuje: sporządzanie, negocjowanie i opiniowanie umów gospodarczych oraz dochodzenie roszczeń powstałych na etapie ich realizacji, doradztwo przy wyborze formy prawnej planowanej działalności gospodarczej, obsługę transakcji handlowych, tworzenie i rejestrację w Krajowym Rejestrze Sądowym spółek prawa handlowego oraz ich likwidację, reprezentację wspólników i akcjonariuszy podczas zgromadzeń wspólników i walnych zgromadzeń, zastępstwo procesowe Klientów przed sądami powszechnymi we wszystkich instancjach, w szczególności w zakresie dochodzenia należności, odszkodowań z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umów, kar umownych oraz innych roszczeń w zależności od potrzeb Klienta, a także przed organami egzekucyjnymi, organami administracji publicznej oraz innymi instytucjami.