Loading...

Prawo rodzinne i kanoniczne

Kancelaria świadczy pomoc prawną w zakresie szeroko rozumianego prawa rodzinnego, obejmującego w szczególności sprawy o: rozwód, separację, zniesienie separacji, zaprzeczenie macierzyństwa, ustalenie i zaprzeczenie ojcostwa, ustalenie bezskuteczności uznania ojcostwa, zawieszenie, ograniczenie oraz pozbawienie władzy rodzicielskiej jednego lub obojga rodziców, uregulowanie kontaktów z dzieckiem, zezwolenie przez sąd opiekuńczy na dokonanie czynności przekraczającej zakres zwykłego zarządu, zmianę orzeczenia o władzy rodzicielskiej i sposobie jej wykonywania, alimenty, podział majątku dorobkowego małżonków oraz ubezwłasnowolnienie. Dodatkowo Kancelaria zapewnia pomoc prawną w zakresie problematyki uregulowanej w Kodeksie prawa kanonicznego, w tym w szczególności w postepowaniu o stwierdzenie nieważności małżeństwa (błędnie potocznie określanym jako "rozwód kościelny") prowadzonym przed Trybunałami Kościelnymi, zgodnie z instrukcją "Dignitas connubi". Ponadto Kancelaria oferuje również usługi prawne związane ze stosowaniem aktów prawnych polskiego prawa wyznaniowego.